Geestelijke mishandeling partner Luik Belgie

Het kan eveneens gaan om ernstigere handelingen zoals slagen, klappen, enz. Partnergeweld is als volgt gedefinieerd in het kader van het Belgisch Nationaal Actieplan tegen partnergeweld:. In de meeste koppels of gezinnen is er al eens ruzie. Partnergeweld heeft niet te maken met een onenigheid, het is een manier om de andere te breken, angst aan te jagen, te onderwerpen.

Wanneer er geweld wordt uitgeoefend, verdwijnen het respect voor de andere en de gelijkheid. De intentie is macht te hebben over de andere , ongeacht wat het conflict zal doen losbarsten. Deze intentie wordt gecamoufleerd, verborgen. Het is geen kwestie van controleverlies, integendeel. Deze strategieën van machtsname zijn georganiseerd, vaak voorkomend, cyclisch en bestrijken een lange periode. Geweld binnen een koppel kan één of verschillende vormen aannemen, die zich kunnen opstapelen.

Partnergeweld is gebaseerd op een machtsverhouding. De slachtoffers kunnen lijden aan isolement, pesterijen, laster, vernedering, intimidatie, minderwaardigheidsgevoel, bedreigingen, fysiek en seksueel geweld, emotionele chantage of beledigingen.

Geweld / misbruik / mishandeling

Alcohol, drugs en stress kunnen het uiten van geweld aanmoedigen, maar geen enkele van deze elementen kan geweld rechtvaardigen. Er bestaat geen enkele substantie of stresserende situatie die iemand tegen zijn wil gewelddadig kan maken. Het is belangrijk op te merken dat in tegenstelling tot wat men zou denken, partnergeweld in alle lagen van de maatschappij voorkomt, ongeacht het sociale milieu waarin men zich bevindt.

Bovendien kunnen zowel vrouwen als mannen het slachtoffer worden van dit soort geweld, het is wel duidelijk dat vrouwen meestal het slachtoffer zijn van partnergeweld. Kinderen zijn vaak de onrechtstreekse slachtoffers van partnergeweld. Het geweld dat wordt gepleegd in een context tussen koppels maakt deel uit van een cyclus die «cyclus van het partnergeweld» wordt genoemd. Deze cyclus wordt door de agressor gebruikt om macht te hebben en te houden op zijn slachtoffer. In een relatie tussen koppels, die getekend is door geweld, herhaalt deze cyclus zich en versnelt deze met de tijd.

Kruimelpad Home Veiligheidsthema's Geweld Partnergeweld. Wat is partnergeweld.


 1. dating site voor hoog opgeleiden Stavelot Belgie.
 2. Hoofdnavigatie.
 3. relatie met asperger Damme Belgie.
 4. Partnergeweld | Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen?

Definitie Partnergeweld is als volgt gedefinieerd in het kader van het Belgisch Nationaal Actieplan tegen partnergeweld:   Onder partnergeweld verstaat men een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten.

Geen gewone ruzie In de meeste koppels of gezinnen is er al eens ruzie.

Zorgcentra na Seksueel Geweld: wat, voor wie & waar?

Geweld met vele gezichten Geweld binnen een koppel kan één of verschillende vormen aannemen, die zich kunnen opstapelen. Het kan gaan over geweld dat de volgende vormen aanneemt: Partnergeweld is gebaseerd op een machtsverhouding. Opgelet voor stereotypen! Cyclus van geweld Het geweld dat wordt gepleegd in een context tussen koppels maakt deel uit van een cyclus die «cyclus van het partnergeweld» wordt genoemd. Fase 1: Sfeer van spanning  Fase 2: Crisis  Fase 3: Rechtvaardiging  Fase 4: Wittebroodsweken De agressor heeft driftbuien, bedreigt de andere persoon met zijn blik, hanteert zware stiltes, is prikkelbaar, slechtgehumeurd, maakt bruuske gebaren, mokt.

Uit ons onderzoek blijkt dat de vrees uitgewezen te worden de toegang tot bescherming ondermijnt van slachtoffers van geweld die zonder papieren in het land verblijven. Vrouwen zonder papieren die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben maar weinig mogelijkheden om hun verblijfsstatuut te regulariseren, vooral als ze geen kinderen hebben.

In tegenstelling tot slachtoffers van mensenhandel kunnen ze geen voorlopige verblijfsvergunning aanvragen als ze meewerken aan het strafonderzoek tegen de dader. Ze kunnen de regularisatie van hun statuut vragen om humanitaire redenen, maar de wet legt hiervoor helemaal geen criteria vast, en uit de administratieve praktijk blijkt dat gendergerelateerd geweld niet altijd aanvaard wordt in België.

Zorgcentra na Seksueel Geweld voor slachtoffers van seksueel geweld

In België bestaan er vluchthuizen voor vrouwen die willen ontsnappen aan misbruik, maar deze werken met wachtlijsten en onderzoek van Human Rights Watch toont aan dat sommige vluchthuizen migrantenvrouwen zonder papieren weigeren, omdat ze voor hen geen overheidssteun krijgen. Slachtoffers van misbruik zonder papieren kunnen niet de financiële bijstand krijgen om vluchthuizen en ondersteunende diensten te betalen die andere slachtoffers van huiselijk geweld wel genieten.

Dit is een bedreiging voor de veiligheid van vrouwen zonder papieren, omdat ze gedwongen worden te kiezen tussen een terugkeer naar hun gewelddadige thuissituatie of een leven op straat. Volgens de wetgeving inzake mensenrechten heeft België duidelijke verplichtingen om vrouwen te beschermen tegen geweld, ongeacht het juridische statuut van het slachtoffer. Hoewel België al veel vooruitgang geboekt heeft in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, blijven bijkomende stappen nodig om de rechten van migrantenvrouwen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld volledig te beschermen.

Schriftelijke vraag nr.

De overheid heeft belangrijke wetten goedgekeurd om slachtoffers beter te beschermen en daders te bestraffen. De overheid heeft zich ook bereid getoond de noden van vrouwen die beschermd moeten worden voorrang te geven op hun migratiestatuut. Met een paar ingrepen zou die aanpak echter nog veel verbeterd kunnen worden. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat tussen juli en december in België werd uitgevoerd. Human Rights Watch nam 44 diepte-interviews af van vrouwen die het slachtoffer waren van huiselijk geweld. Het ging om migranten zonder papieren, migranten die in het kader van gezinshereniging naar België waren gekomen en Belgische staatsburgers en personen van vreemde origine die al langer in België verbleven.

Liever een gesprek via chat?

De oudste vrouw was 43, de jongste De interviews werden afgenomen in het Nederlands of het Engels door een vrouwelijke onderzoeker van Human Rights Watch en in Het Frans met de hulp van een tolk. Interviews in het Arabisch, Koerdisch en Turks vonden plaats met de hulp van vrouwelijke tolken die de vrouwen zelf hadden meegebracht of door mensen die hen bijstonden. De meeste interviews werden individueel afgenomen op een plaats die de geïnterviewde vrouwen hadden gekozen. In de zeldzame gevallen dat er kinderen aanwezig waren, werd ervoor gezorgd dat ze zo weinig mogelijk van het interview hoorden.

De geïnterviewden werden uitgezocht met de hulp van het personeel van opvanghuizen, maatschappelijke werkers, advocaten, een arts en ngo's en instellingen die diensten aanbieden aan vrouwen of migranten.


 • Schriftelijke vraag nr. 6-2254.
 • Partnergeweld | Drupal?
 • Wat is partnergeweld? | Horen zien en praten?
 • Enkele cijfers en vaststellingen.
 • datingwebsites Damme Belgie.
 • chatten met vreemde mensen Hasselt Belgie.
 • wat is sugar dating Maaseik Belgie.
 • Alle vrouwen werden op de hoogte gebracht van de bedoeling van het interview, van het vrijwillige karakter ervan en van het opzet en de openbaarheid van onze verslagen. Er werd hen ook duidelijk gemaakt dat ze het interview op elk moment konden stopzetten. Alle vrouwen stemden er mondeling mee in om deel te nemen aan het interview. Hun anonimiteit werd gewaarborgd. Geen enkele geïnterviewde kreeg een vergoeding voor de informatie. Van één vrouw werden de reiskosten voor het interview vergoed.

  Indien van toepassing gaf Human Rights Watch de contactgegevens van organisaties die juridische, sociale of psychologische bijstand  bieden. Voor alle geïnterviewden werden pseudoniemen gebruikt. Human Rights Watch interviewde ook 28 functionarissen, waaronder twaalf politici, twee openbare aanklagers, een onderzoeksrechter, vijf politieagenten, een ambtenaar van het Federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een ambtenaar van het Vlaamse Steunpunt voor algemeen welzijnswerk, een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en ambtenaren van verschillende federale ministeries het ministerie van Justitie en het ministerie van Gelijke Kansen en gemeenschaps- of gewestministeries ministeries van Gelijke Kansen, Bijstand, Volksgezondheid en Gezin.

  We namen ook 40 interviews af met advocaten, academici, medewerkers van ngo's, specialisten op het vlak van vrouwenrechten en rechten van migranten, personeel van opvanghuizen, maatschappelijke werkers en ambtenaren van de dienst Slachtofferhulp. Een aantal van deze interviews werd telefonisch afgenomen.

  Connect With Us

  Dit verslag concentreert zich op huiselijk geweld als een vorm van geweld tegen vrouwen. Het gebruikt 'zij' om de slachtoffers te beschrijven en 'hij' voor de daders, maar is zich ervan bewust dat huiselijk geweld een universeel fenomeen is waarvan beide geslachten het slachtoffer worden, ongeacht cultuur, godsdienst, klasse, seksuele geaardheid, genderidentiteit of leeftijd. België is een federale staat met drie verschillende, niet-geografische taalgemeenschappen Nederlandse, Franse en Duitse en verschillende geografische gewesten Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Elke gemeenschap en elk gewest heeft ruime autonome bevoegdheden. De federale staat en de zes gefedereerde entiteiten hebben elk een eigen regering en een verkozen parlement, behalve de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, die hun regeringen hebben gebundeld. De federale regering draagt de eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de internationale mensenrechtenwet om vrouwen, mannen en kinderen te behoeden voor en te beschermen tegen huiselijk geweld en om de daders te straffen.

  België heeft een robuust juridisch en beleidsmatig kader uitgewerkt om huiselijk geweld te voorkomen en te bestraffen, en om personen te beschermen. In pakte de federale regering uit met haar vierde nationale actieplan tegen geweld op vrouwen. Het bevat maatregelen om huiselijk geweld te voorkomen en te beteugelen [4]. Het plan wordt gecoördineerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een autonome nationale overheidsinstelling die in werd opgericht met als missie om alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht te bestrijden. De uitvoering van het plan is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin zowel voor federale ministers als voor de gemeenschappen en de gewesten een taak is weggelegd.

  Huiselijk geweld werd in als een misdrijf in het strafwetboek erkend, waarbij een aantal maatregelen werden genomen om huiselijk geweld te voorkomen [5]. Als een persoon voor geweld wordt aangeklaagd, wordt het feit dat het slachtoffer de vroegere of huidige echtgenote of partner is als een verzwarende factor beschouwd bij  het bepalen van de strafmaat [6].